Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

budowlanego oraz posiadaniu wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wówczas organ w drodze postanowienia, ustala także wysokość opłaty legalizacyjnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Zabezpieczenie umowy przewstępnej

, która ma być przedmiotem sprzedaży (dokładne oznaczenie wynikające np. z księgi wieczystej, zaświadczenia ze spółdzielni), a także cenę za jaką następuje przeniesienie nieruchomości. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wykonania zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 marca 2011

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

postanowień umownych przez którąkolwiek ze stron, druga strona może żądać naprawienia szkody jaką poniosła tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Taka odpowiedzialność może powstać zwłaszcza w przypadku, gdy klient

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

kontrahentów poddałby się egzekucji na postawie art. 777 k.p.c. co do wykonania swoich obowiązków na podstawie sporządzonego aktu notarialnego. Ponadto mógłby Pan w tej umowie zagwarantować kupującemu prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz udzielić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

posiadaniu wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wówczas organ w drodze postanowienia, ustala także wysokość opłaty legalizacyjnej. Zgodnie z art. 49 ust. 4

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom. Jak wynika z treści § 5 ust. 1 Rozporządzenia siłę fizyczną stosuje się w celu obezwładnienia osoby, odparcia czynnej napaści albo zmuszenia do wykonania polecenia. Z powyższych przepisów wynika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Opłata dodatkowa za parkowanie w mieście

nieistnienie obowiązku; odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; błąd co do osoby zobowiązanego; niedopuszczalność egzekucji administracyjnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2011

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

dorosłego dziecka mogą także wystąpić z powództwem przeciwko dziecku na podstawie art. 144 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z tym przepisem zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

uprawniony do żądania zapłaty równowartości poniesionej szkody. Jednakże w opisanym stanie faktycznym zakład ubezpieczeń, powołując się na niemożność świadczenia w zakresie wykonania swojego zobowiązania, winien dokonać ubezpieczającego zwrotu pobranej

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 47  |  48  |  49  |  50  |  51 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.