Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

pozwie może Pan złożyć także wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Sąd może nadać wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Przepis ten wskazuje jednoznacznie, że

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze możliwa

szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kompletności projektu budowlanego oraz posiadaniu wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

odszkodowawczej, zawarta zaś w wyniku jego wykonania umowa finalna stanowi odrębne zdarzenie prawne. Zdarza się jednak, że zachowanie sprzeczne z regułami postępowania aukcyjnego wyjątkowo przesądza zarazem o wadliwości samej umowy na podstawie przepisów ogólnych

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

wymieniać wykonane usługi w materiałach handlowych i na stronach internetowych a w szczególności podać nazwę klienta, rok wykonania usługi, logo klienta, a także dane publicznie dostępne w sprawozdaniu finansowym (np. wielkość zatrudnienia, przychody

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

wykorzystanie i modyfikacje autorskiego kodu źródłowego?

Kwestia zawarcia umowy o dzieło i wykonania dzieła a przeniesienie autorskich praw majątkowych to dwie oddzielne kwestie. Odnosząc się do wypowiedzenia samej umowy o dzieło, to jeżeli umowa o dzieło

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

stanowi więc własność kupującego, gdyż umowa sprzedaży została wykonana. W opisanym stanie faktycznym możemy raczej mówić o skutkach nienależytego wykonania zobowiązania, z uwagi na ewentualne wady rzeczy sprzedanej. Reasumując, naszym zdaniem

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a ich wysokość

którym, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. W

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

najpóźniej niż siódmego dnia od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi (niezależnie od uregulowania płatności). Reasumując, w opisanym przypadku podatnik nie udokumentował sprzedaży w formie faktury VAT, więc można domniemywać, że nie doszło do

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 46  |  47  |  48  |  49  |  50 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.