Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

nieuzasadnionej zwłoki. Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

zgodnie z treścią art. 651 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

języku nietechnicznym. Treść operatu wodnoprawnego winna określać m. in. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, a także wyszczególnienie obowiązków

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

czasie może wypowiedzieć umowę takiego rachunku ze skutkiem dla pozostałych posiadaczy. Zgodnie z treścią art. 727 k.c. b ank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Umowa przedwstępna a list intencyjny

wykonania zobowiazania. Należy jednak pamiętać, że o tym czy dana umowa uznana zostanie za list intencyjny czy też będzie to umowa przedwstępna w rozumieniu prawa cywilnego, nie decyduje nazwa umowy ale to czy zawiera ona esentialnia negoti umowy przyszłej

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Prawo własności nieruchomości

, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. W decyzji tej, właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Na koniec dodam, że jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 listopada 2006

Postępowanie zabezpieczające w procesie karnym

- w razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek przedmiotów lub nałożyć obowiązek naprawienia szkody albo orzec nawiązkę, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego. Postanowienie o

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2006

Pierwszeństwo w nabyciu wynajmowanego garażu

. Niestety ani w orzecznictwie ani w żadnych przepisach nie ma terminu, w jakim żądanie najemcy powinno zostać spełnione. W komentarzach do tego przepisu, komentatorzy podnoszą, że zasadniczo w żaden sposób spółdzielni nie można zmusić do wykonania tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Niedopłata ceny za zakup domu.

pomiędzy Panią jako sprzedającym a kupującym umowie, zawarliście Państwo zapis umożliwiający wstrzymanie zapłaty części ceny, jako gwarancji dobrego wykonania , to zgodnie z umową kwota ta jako kaucja gwarancyjna może zostać zatrzymana. Jeżeli umowa nie

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, która zamieszkuje lokal bez tytułu prawnego odszkodowania uzupełniającego. Jednakże, osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.