Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykroczenie drogowe popełnione bez wiedzy właściciela pojazdu

była sprawcą ww. wykroczeń. Osoba ta odmówiła zapłaty, wobec czego Zarząd Dróg, który wystawił mandat, ponownie wezwał mnie do uiszczenia kary. Czy oświadczenie moje wydane z całą odpowiedzialnością pod groźbą prawną, które w razie konieczności może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Czy umorzenie postępowania karnego oznacza, że jest się karanym

treści tego artykułu wynika, że sąd nie stosuje w stosunku do sprawcy kary czy środka karnego przewidzianego w kodeksie karnym, a jedynie poddaje sprawcę próbie. Ponadto, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został

Słowa kluczowe: karne prawo, umorzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2006

Wykroczenie nieuzasadnionego wezwania policji

. Może Pani wnioskować o zastosowanie łagodniejszej kary w postaci nagany, z uwagi na nikłą społeczną szkodliwość czynu a także działanie pod wpływem silnego wzburzenia oraz zaistnienia okoliczności, które uzasadniały wezwanie patrolu policji. Może także

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Umowa NDA - umowa o zachowaniu poufności

ujawniania informacji poufnych o drugiej ze stronie. Umowa lub klauzula o zachowaniu poufności winna zawierać dane prawnie chronione oraz czas ochrony. Strony mogą także przewidzieć w umowie kary umowne za naruszenie postanowień. Należy jednak wspomnieć, że

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2008

Udostępnienie wynajmowanego mieszkania

przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania (po uzgodnieniu z lokatorem terminu i przy jego udziale), zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora (po

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

w myśl art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawa pocztowego nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 4 Prawa pocztowego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Przedawnienie roszczenia związanego z jadą na gapę

reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Jeżeli zatem nie następowało przerwanie biegu przedawnienia lub jego zawieszenie, po upływie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

. Natomiast zabezpieczenie powództwa następuje na podstawie art. 843 § 4 kpc, poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności podlega całemu wpisowi stosunkowemu tj. 5% wartości przedmiotu sporu. Może

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

wymagalnego zadłużenia, cesję wierzytelności jaka Panu przysługuje wobec developera. Jednocześnie Bank w tej ugodzie mógłby wyrazić zgodę na zawieszenie postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego, w określonym okresie, który dawałby Panu możliwość

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 27  |  28  |  29  |  30  |  31 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.