Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

. Spółdzielnia wystąpiła z pismem o udostępnienie tarasu do wykonania remonty polegającego na skuciu części płytek, wybraniu betonu, wykonania izolacji. Po wykonaniu remontu spółdzielnia wykona wylewkę oraz położy płytki na remontowanej części tarasu. Taka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Przymusowe rozebranie obiektów

dokonania rozbiórki w terminie 7 dni od daty doręczenia wyżej wymienionych obiektów. Dalej upomnienie informuje mnie, iż w przypadku nie wykonania obowiązku w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Obiekty w ostatnim czasie w zasadzie nie są

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2007

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie właścicielowi mieszkania w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Zapis testamentowy to zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia

spadkobierca powinien ten zapis wykonać, a zapisobierca ma prawo żądania od spadkobiercy wykonania zapisu. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania – art. 3853 pkt. 12 Kc. Moim zdaniem termin oddania budynku powinien być określony w umowie rezerwacji. Jeżeli nie jest on dotrzymany, może Pan wezwać (pisemnie) stronę umowy do wykonania postanowień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W wezwaniu można wpisać albo żądanie wykonania umowy albo żądać zwrotu części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 października 2006

Zwrot zaliczki w razie odstąpienia od umowy

uregulowań umownych, zaliczka przepada na rzecz strony, która zaliczkę otrzymała. Strony w umowie nie wskazały precyzyjnie, że w przypadku odstąpienia od umowy, na co najmniej 60 dni od daty jej wykonania, zaliczka zostaje zwrócona. Dokonując jednak

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się po upływie roku

stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, przedawniają się z upływem lat 10 (art. 125 § 1 kc). Od ogólnej zasady kodeks cywilny przewiduje wyjątki. Zgodnie z art. 778 kc, roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania

Słowa kluczowe: przedawnienie, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2007

Częściowa zapłata przy umowie o dzieło

Chcę podpisać umowę o dzieło na pracę zdalną, ale mam pewne wątpliwości czy mogę to zrobić w ten sposób, że okres wykonania umowy będzie wynosił 12 miesięcy, ale płatność wykonawcy będzie rozłożona na 12 rat płatnych co miesiąc. Chodzi o zapewnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2011

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego. Jeżeli zatem nie otrzymał Pan z sądu odpisu sprzeciwu Pozwanego od wyroku zaocznego i o zawieszenie rygoru

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006
« Poprzednia 1 … 25  |  26  |  27  |  28  |  29 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.