Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

bardzo dużą kwotę.

Może Pani przede wszystkim sprawdzić w swojej umowie z developerem, czy w umowie tej nie zostały zastrzeżone kary umowne w postaci odsetek za opóźnienie w oddaniu lokalu mieszkalnego. Jeżeli kara umowna została zastrzeżona, to

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

karnego wykonawczego) w zw. z art. 107 § 4 kk (kodeksu karnego), może Pan wystąpić do sądu o zatarcie skazania. Sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 3 lat, od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, w przypadku skazania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

, lub czy wydział parkowania nie ma obowiązku wcześniej skutecznie i szybciej, w jakimś rozsądnym terminie, powiadomić właściciela pojazdu o konieczności zapłaty kary? Hipotetycznie, gdyby takie wezwanie wystawili za 10 lat to pewnie musiałabym zapłacić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

zakresie zakazu wykorzystania uzyskanych wiadomości lub informacji. Można w tym zakresie posłużyć się także zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1983 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto także w umowie wprowadzić kary umowne za naruszenie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

rolę warunku probacyjnego ściśle powiązanego z odpowiednio np. z warunkowym umorzeniem postępowania albo warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Jest to o tyle istotne, że w razie gdyby skazany nie wykonywał orzeczonego obowiązku naprawienia szkody

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

. Na początku października komornik wysłał wezwanie do dobrowolnego wykonania obowiązku tzn. opuszczenia lokalu i przeniesienia do wskazanego lokalu socjalnego do dnia 14 listopada 2007 roku. W dniu 20 września b. roku wpłacona została wierzycielowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

karę w razie skazania z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

. 30 zł tygodniowo. Jeżeli zatem w tej wysokości kwoty oskarżony uiszcza, brak podstaw obecnie do stwierdzenia, że nie wywiązuje się on z obowiązku naprawienia szkody, a tym samym sąd nie wyda zarządzenia w zakresie wykonania zawieszonej kary

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Jak kara grozi za fałszowanie dokumentacji przetargowej

karze (czy będzie to kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny) rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu postępowania. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, może zawiesić jej wykonanie lub odstąpić od jej wykonania. Na elementy te

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.