Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

pozostawia się, czy chce umożliwić sobie używanie przedmiotu użyczenia poprzez pokrywanie tych kosztów. Biorący zobowiązany będzie do zwrotu odpowiedniej części kosztów (tzw. opłat niezależnych od właściciela w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

podatnika do skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2011

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

Najwyższy (sygn. akt I CKU 130/1997) stwierdził, że w sytuacji gdy nieruchomość nabyta została w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, zasadą jest, że wchodzi ona do majątku wspólnego (art. 32 § 1 k.r. i o

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. w stosunku do członków zarządu

majątku spółki na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Z tym bowiem dniem powód dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Artykuł 442 § 1 k.c. w sposób odmienny niż przepisy części ogólnej określa początek biegu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Można doliczyć do zasiedzenia nieruchomości poprzednie samoistne posiadanie przez poprzedników prawnych

posiadania przedmiotowej nieruchomości, doliczając do tego okresu także okres posiadania samoistnego poprzednika jakim był Pański dziadek, może wystąpić Pan o nabycie jej własności na podstawie zasiedzenia, przy czym to sąd na podstawie zebranego materiału

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Apelacja sprowadzająca się do polemiki z sądem nie zasługuje na uwzględnienie

rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jest to roszczenie negatoryjne, które stanowi podstawę do żądania odszkodowania dla właściciela nieruchomości od osoby trzeciej za naruszenie

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

zameldowania i nie będzie pobierać po podpisaniu umowy najmu.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, cudzoziemiec winien posiadać tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Wartość darowizny doliczonej do spadku dla potrzeb ustalenia wartości należnego zachowku

uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Świadczenie emerytalne w przypadku zbiegu ze świadczeniem do renty z tytułu wypadku w pracy

renty?

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do renty z

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

przeprowadzaliśmy rozwodu. Czy w razie mego zgonu w trakcie trwania umowy o rozdzielności majątkowej, żona ma prawo do otrzymywania po mnie świadczenia z tytułu nabytych przeze mnie uprawnień?

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wywołuje jedynie skutki

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 391  |  392  |  393  |  394  |  395 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.