Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

nieważność dokonanej czynności prawnej. Zawarta zatem umowa przenosząca własność nieruchomości na cudzoziemca, który nie uzyskał zgody właściwego organu na nabycie jest bezwzględnie nieważna. Nieruchomość taka nie może być zatem skutecznie przeniesiona na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

Mój wierzyciel na podstawie wyroku sądowego dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej przymusowej na mojej nieruchomości. Następnie ten wierzyciel przelał wierzytelność pochodzącą z tego wyroku sądowego na inną osobę, przy czym umowa przelewu wierzytelności

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

formy pisemnej umowa zlecenia, na mocy której osoba ta zajmowała się w Pani imieniu czynnościami związanymi z dochodzeniem tej wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Z treści art. 735 § 1 K.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

odsetek jest jak sam Pan powiedział oczywista. Za opóźnienie z zapłatą należności wierzycielowi należą się odsetki liczone od dnia wymagalności należności (termin zapłaty) do dnia ich uregulowania. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie przewiduje innych

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

pierwszeństwa w ich nabyciu, w przypadku gdy umowa najmu została zawarta z nimi na czas nieoznaczony i gmina przeznaczy takie lokale do sprzedaży. Reasumując, jeśli gmina przeznaczyła przedmiotowy lokal do sprzedaży to Pani/Pana teściowa jako najemca ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007

Wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy umowie sprzedaży nieruchomości

, że jest to podstawa do dokonania zmian w księdze wieczystej. Informacje jakie uzyskałem u dwóch notariuszy stwierdzają, że umowa może być podpisana, natomiast notariusz umówiony przez kupującego odmawia jej podpisania żądając dodatkowo mapy z Wydziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2008

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

Matka z dziećmi przebywa w Wielkiej Brytanii. Ma zasądzone na dwoje dzieci alimenty od ojca dzieci, który przebywa w kraju. Problem jest w tym, że ojciec płaci alimenty do rąk babci, bo nie ma z matka dzieci żadnego kontaktu. Czy ma nadal płacić

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

na nowego właściciela. Jeżeli chodzi o rozpoznanie przez sąd powództwa osoby trzeciej, to w opisanym stanie faktycznym sąd winien ustalić, czy zawarta umowa nie jest dotknięta wadą oświadczenia woli, co skutkować może jej nieważnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

ustaje, ale zgodnie z wolą stron zostaje czasowo zawieszony. Istotą urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 174 kodeksu pracy, jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 269  |  270  |  271  |  272  |  273 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.