Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarynek finansowy
 
Wyszukiwana fraza:

rynek finansowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 68 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Papiery wartościowe

a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom…

Data utworzenia: 25 września 2011

Alternatywny system obrotu

Organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego

Słowa kluczowe: akcje, ASO, giełda, instrumenty finansowe
Data utworzenia: 25 września 2011

Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.