Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

pomiędzy małżonkami (wspólny pozostaje dotychczasowy majątek dorobkowy), jednakże winien Pan zaciągając zobowiązania zawsze informować wierzycieli o fakcie zawarcia takiej umowy. Gdyby żona nie wyrażała zgody na zawarcie takiej umowy, może Pan złożyć pozew

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

Pan na drodze cywilnej złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych w myśl a rt. 23. Złożenie powództwa wymaga jednak nie tylko ustalenia danych pozwanego ale także załączenia do pozwu dowodów, na poparcie twierdzeń jakie są opisane w pozwie.Dobra osobiste

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

kiedy mogę wnieść pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia moich praw autorskich?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Składając zatem pozew o alimenty należy wykazać ponoszone na rzecz małoletniego koszty związane z jego utrzymaniem oraz o ile powód ma taką możliwość wskazać możliwości

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości

, sądowym, na wniosek jednego z współwłaścicieli (w postępowaniu nieprocesowym). Sąd może orzec o podziale rzeczy wspólnej, o przyznaniu tej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub o sprzedaży. Podział fizyczny nie może być uwzględniony tylko gdy, byłby

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 listopada 2006

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

ta pomimo zameldowania w spółdzielczym lokalu mieszka nadal w moim lokalu z mężem i pełnoletnim synem. Proszę o radę jakie mam szanse wymeldowania męża i syna z powodu wymeldowania sie głównego najemcy lokalu i jakie inne rozwiązanie mogą być podjęte

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

nadaje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.) w następującym kategorią osób: obywatelom polskim zameldowanym na pobyt

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

. Aby pozwolenie wodnoprawne mogło być wydane, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

dochodzić swoich praw na drodze powództwa o ustalenie istnienia stosunku najmu. Natomiast posiadanie innego lokalu mieszkalnego (nawet ze służebnością) może stanowić podstawę do wypowiedzenia panu tego stosunku najmu. Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

opłaty adiacenckiej. Czy istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty?

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 265  |  266  |  267  |  268  |  269 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.