Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneuprawnienia+rady+nadzorczej
Zakres działania Naczelnej Rady Adwokackiej -

 Do zakresy działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

1) reprezentowanie adwokatury,
1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby,
2) nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
3) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady,
4) ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib,
5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania,
6) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3,
7) 
8) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich,
9) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa,
10) rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej,
11) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych,
11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty,
12) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,
b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,
d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
e) 
f) wzorów pieczęci organów adwokatury,
g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,
h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,
i) działania rzeczników dyscyplinarnych,
j) 
k) zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie, 
14) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
15) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie
 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r.Prawo o adwokaturze. art.58
 
Wyszukiwana fraza:

uprawnienia+rady+nadzorczej

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 307 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

W październiku 2007 roku zawarłam umowę cywilną o kupno działki. Właściciel zmarł. Żona przeprowadziła sprawę spadkową na siebie i dwoje nieletnich dzieci. Obecnie sąd nakazał jej wyznaczyć kuratora dla dzieci, w związku z tym, że ma już dosyć tych spraw odstąpiła od sprzedaży telefonicznie. Jestem poszkodowana ponieważ do tej pory mogłam…

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Kurator nie korzysta z ochrony prawnej jeżeli przekracza swoje uprawnienia

. Reasumując, naszym zdaniem jeżeli kurator wykonuje określone czynności ale przekraczając swoje uprawnienia tzn. dokonując tych czynności wobec skazanego ale już po zakończeniu okresu próby w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, to nie korzysta on w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

rady o zawarciu umowy), rozwiązanie umowy lub jej zmiana (wypowiedzenie zmieniające), może nastąpić przez radę, jeżeli uchwała rady nadzorczej o odwołaniu osoby ze stanowiska p. o. prezesa zarządu – dyrektora, bezpośrednio poprzedza podjętą w tym samym

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

niezgodny z umową jest jedynie sprzedawca. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują konsumentowi niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Konsumentowi przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia swoich roszczeń, czy to na

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

sprzedawcę z odpowiedzialności za wady, musiałby on mieć potwierdzenie, że taka wada w tym mieszkaniu występuje. 
Ewentualnie zgodnie z art. 563 § 1 k.c., kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Wykluczenie członka ze spółdzielni

wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni. Po odwołaniu się od uchwały o wykreśleniu przysługuje jako ostateczna instancja odwoławcza powództwo o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

wykonywać określone w niej uprawnienia. Zgodnie z ustawą, kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. Same zmiany w zakresie osób powołanych do rady

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Przedsiębiorca także może powołać się na uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, ale na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Kupujący co do zasady traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

. 174 kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

tym zakresie można stosować zapisy dotyczące spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 392 § 1 K.s.h. W myśl tego przepisu członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określone winny być w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 31 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.