Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia -

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Art. 805 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenia mogą być osobowe lub majątkowe.

Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej.
Art. 821 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Art. 829 kodeksu cywilnego

 

 
Wyszukiwana fraza:

umowa ubezpieczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

składki za miesiąc luty 2002 roku której rzekomo nie zapłaciłem. Czy ZUS ma prawo do tych żądań zważywszy, że umowa była zawarta z NFZ a ZUS był tylko pośrednikiem do poboru pieniędzy i pilnowania prawidłowości wpłat? Czy roszczenie to nie uległo

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Zapłata ubezpieczenia OC od samochodu, który został skradziony

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Zgodnie z § 15 ust. 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Dwukrotnie opłacone ubezpieczenie OC

pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 9 czerwca 2012

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

wypadku stanowi równowartość zniszczonej rzeczy. W opisanym stanie faktycznym rzecz została nabyta przez poszkodowanego za 100 zł, stąd szkoda jest właśnie w takiej wysokości. Sama umowa ubezpieczenia mogłaby przewidywać, iż świadczenie wypłacane przez

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. O zakresie ubezpieczenia decyduje nie tylko sama umowa (polisa) ale także Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które stanowią jej uzupełnienie. W opisanym stanie faktycznym, szczegółowe warunki związane z

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych środków komunikacji. Umowa może określać także, że finansujący ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a składką z tego tytułu obciąża korzystającego. Niewątpliwym jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

dla stosunku pracy. Odmiennie ta kwestia wygląda na gruncie przepisów dot. ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). W drugim przypadku aby mogła zostać rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem w trybie art. 53 § 1 pkt. 1b k.p. musi upłynął łączny okres zasiłkowy (182 lub 270 dni w przypadku gruźlicy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Zasiłek mieszkaniowy w Anglii

), potwierdzenie Numeru Ubezpieczenia Społecznego (np. karta NIN), potwierdzenie oszczędności i inwestycji (wyciągi z kont i funduszy powierniczych), potwierdzenie zarobków, potwierdzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Prawo do zasiłku chorobowego w czasie ciąży

zobowiązany jest do wypłacenia pensji czy też pieniądze ma wypłacić ZUS?

Zgodnie z art. 4 § 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.