Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania. Stan taki musi przy tym wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

jest ze środków banku. Do końca ub. roku developer miał zakończyć wszystkie prace i sprzedać mi dom wraz z działką. Po tym terminie bank wstrzymał wypłatę transz do czasu podpisania aneksu do umowy przedwstępnej. Aneks do dziś nie został podpisany

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Darowizna udziału w nieruchomości odziedziczonej dokonana przez dzieci na rzecz matki

wynosi 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł (plus podatek VAT). Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć (art. 527 § 1 k.c

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. W myśl art. 505 § 2 k.p.c. nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

rzeczowym. W myśl a rt. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą w zakresie zasady swobody umów, ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

związku z działalnością gospodarczą jaką kilkanaście lat temu prowadziła moja mama. W ubiegłym roku napisałam list do tego wierzyciela celem wykreślenia tej hipoteki z uwagi na przedawnienie długu. List był bez odzewu. Wiem, ze księgi same się nie

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Przepis ten opisujący istotę prawa własności i wymieniający atrybuty właścicielskie, wskazuje, iż wykonywanie tychże uprawnień następuje "w granicach określonych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia). Jeżeli miałby być Pan pełnomocnikiem w tej sprawie, w tym celu Pana matka winna udzielić Panu na piśmie pełnomocnictwo procesowego do jej zastępowania w tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten szczegółowo określa składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki niemajątkowe i majątkowe powiązane ze sobą funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011
« Poprzednia 1 … 48  |  49  |  50  |  51  |  52 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.