Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga administracyjna na związek

Rejestru Sądowego, w związku, z czym posiada on osobowość prawną. Związek ma zdolność sądową czynną i bierną - tzn. może pozywać i być pozwanym. Jeżeli Pańskie prawa w sporze ze związkiem zostały naruszone, to może Pan na drodze cywilnego

Słowa kluczowe: administracyjne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Czy umorzenie postępowania karnego oznacza, że jest się karanym

treści tego artykułu wynika, że sąd nie stosuje w stosunku do sprawcy kary czy środka karnego przewidzianego w kodeksie karnym, a jedynie poddaje sprawcę próbie. Ponadto, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został

Słowa kluczowe: karne prawo, umorzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2006

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

Pracodawca dokonuje zmiany systemu wynagrodzeń i struktury stanowisk w całej firmie, czyli dotyczy to wszystkich pracowników. W tym celu przygotowuje aneksy do umów. Czy prawo pracy przewiduje czas, który pracownik ma na zastanowienie się od

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawa ś.p.u.s.), zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Pan okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 5 lat. Natomiast w okresie 10 letnim liczonym od dnia złożenia wniosku nie posiadał Pan tegoż okresu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem sądów powszechnych ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie III Wydział Pracy

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Przeniesienie własności nieruchomości w razie grożącej niewypłacalności dłużnika może być bezskuteczne

pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Okres najmu lokalu użytkowego

trwałości stosunku najmu, i ograniczeniu swobody jej wypowiadania przez każdą ze stron, proponowałabym zawarcie umowy na czas oznaczony. Zaznaczyć jednakże należy, że najdłuższym okresem na jaki możemy zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony jest 10 lat. Jeśli

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Pełnomocnictwo do przyjęcia spadku i prowadzenia spraw spadkowych

także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W pełnomocnictwie może Pan także umocować pełnomocnika do zawarcia w Pana imieniu umowy o dział spadku lub występowania w

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.