Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

mieszkania?

W świetle przedstawionych przez Panią okoliczności proponuję następujące rozwiązania prawne: Zawarcie umowy o przeniesienie praw ze stosunku najmu. Stronami tejże umowy, byłaby Pani jako Nabywca oraz dziadek jako Zbywca. Na mocy tejże

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Nakłady na rzecz wspólną

z nich bezpośrednie korzyści. Lokal zakupiłem na etapie, gdy budynek był w trakcie budowy.

Sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokalu (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 93). Zgodnie z art. 3

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Nie każdy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. W przypadku osoby prawnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Konflikt interesów wyłącza pracownika organu

, które powodują wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w sprawie jest sytuacja, w której organ ten jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki albo, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2013

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Zatem w opisanym przypadku jako staż pracy niezbędny do uzyskania urlopu w wymiarze 26 dni, będzie liczony staż pracy w

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne

gospodarczej, nie można wykonywać usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym w roku bieżącym lub poprzednim była związana umową o pracę i w ramach tego stosunku pracy wykonywała czynności, które aktualnie wykonuje w ramach działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2008

Pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

urlop udzielany jest w czasie trwania stosunku pracy. Pracodawca zgodnie z art. 167 [1] k.p. ma pełne prawo wysłać pracownika na urlop, a ten zobowiązany w tym okresie jest ten urlop wykorzystać. Pracodawca jedynie nie może pracownika na urlop wysłać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2012

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

Byłem dłużnikiem solidarnym banku z tytułu dwóch umów kredytu. Podpisałem z bankiem blisko 10 lat temu ugodę, gdzie uznałem dług i zobowiązałem się do jego częściowej spłaty. W zamian bank zobowiązał się do wstrzymania z egzekucją w stosunku do

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Dokonanie darowizny nieruchomości przez dłużnika, może stanowić działanie na szkodę wierzyciela

tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest

Słowa kluczowe: dłużnik, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010
« Poprzednia 1 … 29  |  30  |  31  |  32  |  33 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.