Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

.

Prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 92 1 § 1 KP ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 26.07.2002 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 marca 2010

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym spółka, w której jestem zatrudniona została postawiona w stan upadłości. W marcu b. roku, na podstawie art. 32 kodeksu pracy, rozwiązano ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

ze stanem faktycznym. Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 13 października 1999 roku (sygn. akt I PKN 304/99) stwierdził, że p odanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

przyjęcia, a ja mam uprawnienia do wcześniejszej emerytury, porozumiałam się z pracodawcą, że z końcem 2009 roku umowa zostanie rozwiązana. Otrzymam odprawę w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, uzgodnione

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

umowy o pracę, zgodnie z treścią art. 177 § 1 K.p. (Kodeksu pracy) objęta jest ona ochroną związaną z rozwiązaniem tego stosunku. W myśl tego przepisu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

dot. nieważności uchwał określonych w art. 42 PrS (sprzeczne z prawem...), gdzie o uchylenie uchwały można wnosić do sądu. Niezależnie od powyższych możliwości, odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

?

W tym przypadku należy rozpatrywać dwie kwestie. Wygaśnięcie stosunku zatrudnienia oraz otrzymywanie świadczenia z tytułu choroby. Zgodnie z art. 41 k.p. (kodeksu pracy) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi samorządowemu skazanemu za przestępstwo umyślne

. Jeżeli z informacji, z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku jest karany za przestępstwo umyślne, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.