Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku z uwzględnieniem stopnia przyczeniania się do jego powstania

). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Czyli co do zasady wszystko co zostało nabyte przez Państwa w trakcie małżeństwa, należy do majątku wspólnego. Prawo stosuje domniemanie prawne, że

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Wysokość odszkodowania za wyrządzoną szkodę

faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a więc w tym przypadku na poszkodowanym. Wykazanie szkody rzeczywistej, w tym przypadku np. koszt ponownej rejestracji domeny itp. nie będzie zbyt trudne, jednakże będą to kwoty

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Zapłata podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych

gospodarczej, nie jestem płatnikiem podatku Vat.

Zgodnie z ustawą, z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Zwolnienie od kosztów sądowych

ulegnie przedawnieniu, albo ze względu na inne okoliczności prawne lub faktyczne, można przyjąć - jeżeli nie ma podstawy do zarzucenia stronie rozmyślnego niewytoczenia powództwa wcześniej - że powinna ona mieć możliwość poniesienia kosztów sądowych z

Słowa kluczowe: koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2009

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

tego kredytu w razie gdyby kredytobiorca zaprzestał spłaty (jak miało miejsce w tym przypadku). Ustanowione zabezpieczenie prawne w postaci poręczenia jest jednym z rodzajów zabezpieczeń prawnych, podobnie jak i hipoteka. Wierzyciel (w tym przypadku

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Składka ubezpieczeniowa nie podlega potrąceniu przez agenta

umownego (z umowy ustnej), co może być w pewnym zakresie utrudnione na drodze sądowej, gdyż to na Pani będzie ciążył ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi Pani skutki prawne. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2008

Odszkodowanie za spowodowanie rozstroju zdrowia

będzie na powodzie, zgodnie z ogólną zasadą dowodową określoną w art. 6 k.c. (ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne). W myśl art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

prawne w sferze majątku małżonków. Zgodnie z art. 51 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Przeniesienie własności garażu

Mam zamiar przenieść własność garażu z rodziców na dzieci. Jakie są skutki prawne i opłaty z tym związane.

Przeniesienie własności garażu następuje według tych samych reguł co przeniesienie każdej nieruchomości. Dla skutecznego przeniesienia

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Wysokość poniesionej szkody należy wykazać

skutki prawne). Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winien Pan spisać listę artykułów spożywczych znajdujących się w lodówce, które uległy uszkodzeniu wraz z podaniem cen jednostkowych oraz podsumowaniem ceny. Oczywistym jest, że trudno

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.