Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepowództwo
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

powództwo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 237 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenia cywilne w postępowaniu karnym

sądu karnego i wnieść go jako oskarżyciel prywatny. W procesie takim oprócz sprawy karnej na Pana wniosek (powództwo) sąd może rozpatrywać także powództwo cywilne. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: pobicie, powództwo, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

Jestem powódką w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko proboszczowi, Na zabytkowym cmentarzu zlikwidowano grób, nagrobek oraz szczątki doczesne mojej babki, a na tym miejscu pochowano inną osobę. W I instancji przegrałam i złożyłam apelację. Zgłosiłam sprawę też do prokuratora, ale ją umorzył, choć dochodzenie potwierdziło moje przypuszczenia…

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Zmiana powództwa podczas trwania procesu sądowego jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami

zmiana polegająca tylko na podwyższaniu wysokości dochodzonego roszczenia (art. 193 § 1 k.p.c.). Z powyższego wynika, że może Pana matka będąca stroną zmienić powództwo w ten sposób, że zamiast pierwotnego roszczenia w wysokości 40.000

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2009

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

zdaniem także w tym przypadku możliwe jest powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej ugody. W procesie takim strona może wskazywać na wady oświadczenia woli (art. 82 i nast. k.c.), bądź wykazywać - z powołaniem się na przepisy prawa materialnego - że

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Powództwo przeciwegzekucyjne

wierzyciela po wydaniu wyroku, w którym to sąd orzekł, że ma Pani zapłacić na rzecz wierzyciela należność główną wraz z kosztami procesu oraz odsetkami za zwłokę, przysługuje Pani prawo do wniesienia do sądu powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne

okresie miał nastąpić zwrot towaru do producenta. Producent jednak odmówił przyjęcia. Towar leży u mnie od dawna a teraz dowiedziałem się że producent skierował sprawę do komornika. Czy można jakoś wstrzymać egzekucję?

Powództwo o pozbawienie tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

zasądzoną wyrokiem kwota w wysokości 10 tys. zł. Dowiedziałem się, że w takim wypadku, zgodnie z art. 840 k.p.c. można wnieść powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości. Czy wystarczy wykazać zapłatę zasądzonej kwoty aby skutecznie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

Komornik zajął moje rzeczy, występuję jako osoba trzecia. Złożyłem powództwo przeciw egzekucyjne powołując się na sygn. akt komornika nie podając pozwanego. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych przez podanie pozwanego, czy pozwanym jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Złożyłem powództwo przeciwegzekucyjne spełniając wszystkie wymogi prawne, z których wynika iż rzeczy zajęte przez Komornika należą do mojej osoby a nie do dłużnika. Na dzień 21 listopada 2007 roku jest wyznaczona licytacja. Czy w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 24 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.