Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogólne
Ogólne warunki ubezpieczenia -

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:

 1. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 2. sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
 3. zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 4. prawa i obowiązki stron umowy,
 5. tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń,
 6. sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość,
 7. sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 8. tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
 9. sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
 10. sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 11. informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
 12. sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.

Art. 812 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

ogólne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

ubezpieczenia. Ponadto dodatkowe postanowienia mogą zostać zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zgodnie z art. 12a ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o działalności ubezpieczeniowej, ogólne warunku ubezpieczenia określają w szczególności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

Ogólne warunki ubezpieczeń autocasco w PZU określają, ze PZU ma prawo zastosować 50% udziału własnego dla 3 kradzieży w ciągu 12 miesięcy. Zawarłem taka umowę Autocasco. Wydarzyły się 3 kradzieże w ciągu 12 miesięcy i PZU naliczyło 50% udziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2007

Umowa o dokształcanie

trzech lat po ukończeniu studiów w tejże szkole. W umowie powinien znaleźć się zapis, co w sytuacji gdyby Pani nie przepracowała tych trzech lat. Jeżeli jednak takiego zapisu nie ma mają zastosowanie ogólne przepisy o niewykonaniu bądź nienależytym

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 ksh

Pan nie pisze), do przedawnienia odpowiedzialności członków zarządu spółki z o. o. zastosowanie znajdują ogólne przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 118 kc (kodeksu cywilnego) jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2007

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

opisanym stanie faktycznym niewątpliwym jest fakt, iż po Pani stronie zachodzą przesłanki do domagania się naprawienia szkody na drodze cywilnej. Przesłaną roszczenia mogą być zarówno przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane jak i ogólne przepisy o

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

ubezpieczenia a także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które stanową integralną część umowy , a także właściwe przepisy prawa. W myśl art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia nie mogą być

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

miały ogólne reguły przedawnienia roszczeń określone w art. 118 k.c. i następnych przepisach. W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia roszczenie o zapłatę odsetek może najwcześniej pojawić się od chwili, w której uprawniony wezwał do zwrotu bezpodstawnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. O zakresie ubezpieczenia decyduje nie tylko sama umowa (polisa) ale także Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które stanowią jej uzupełnienie. W opisanym stanie faktycznym, szczegółowe warunki związane z

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Naprawa gwarancyjna samochodu

konsumenckiej a jedynie ogólne przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Zgodnie z art. 579 kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże nie można kumulować uprawnień z

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku, w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dokształcania ogólnego dorosłych. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.