Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnedecyzja administracyjna
Decyzja administracyjna - Definicja: decyzja administracyjna - organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.
Art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego

Decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji zadministracyjnej. Decyzja administracyjna, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
Art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

decyzja administracyjna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uchylona decyzja administracyjna nie ma mocy prawnej

, że decyzja administracyjna nie została wydana, gdyż strona, która wniosła o wydanie decyzji wniosła np. o zawieszenie postępowania. Organ administracyjny także w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego (np. gdy wydanie decyzji stało się

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2008

Skarga administracyjna

Jakie elementy powinna zawierać skarga administracyjna?

Skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona przez każdego kto ma w tym interes prawny, w tym także przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizację społeczną, a także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Termin wydania decyzji administracyjnej

dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Stronie w przypadku zwłoki w wydaniu decyzji przysługuje zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

Sprawa dotyczy roszczenia odszkodowawczego w związku wydaniem decyzji przez Prezydenta Miasta. Decyzja jako sprzeczna z prawem została uchylona, czy możemy na podstawie art. 160 KPA dochodzić odszkodowania. Jakie są przesłanki przerwania biegu

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Podział nieruchomości wymaga decyzji administracjnej

Czy wydzielenie drogi wewnętrznej o powierzchni mniejszej niż 0.30 ha może być bez decyzji zatwierdzającej podział?

Zgodnie z przepisami ustawy o Gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Szczegółowo kwestie te określa Rozporządzenie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 marca 2009

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Właściwy organ to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wydaje decyzja o nakazie rozbiórki w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Opłata adiacencka w przypadku podziału nieruchomości

może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

Wojewoda wydał decyzje o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku. Decyzja jest prawomocna. Wywłaszczanie jest jeszcze w toku, obecnie była rozprawa administracyjna. Będę się odwoływał

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Zameldowanie na pobyt stały bez zgody właściciela mieszkania

potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

administracyjnie korespondencji, wówczas powołany jest kurator dla osoby nie znanej z miejsca pobytu. Na koniec całej procedury wydawana jest decyzja administracyjna, w której organ stwierdza wymeldowanie określonej osoby z miejsca zamieszkania. Czas trwania całej

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.