Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapodania
Podania w sprawie administracyjnej - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego
 
Wyszukiwana fraza:

podania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 325 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

. za przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa, a także za rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu. Ściganie tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a nie z urzędu

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

niebezpieczny k onsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

lokalu przez rzeczoznawcę. W tym momencie prezydent odmówił nagle końcowej zgody, bez podania żadnego powodu czy uzasadnienia. Przez następne cztery lata występowałem wielokrotnie do urzędu miasta o pozwolenie na wykup bezskutecznie. Po czterech latach

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Aby nie płacić długów spadkobierca winien złożyć w terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku

oświadczenia jakie Pani złożyła, że nie będzie Pani spadku przyjmować pracownik nie traktował Panią jako spadkobiercę i słusznie odmówił podania salda oraz stwierdził, że dla Pani sprawa jest zamknięta. Powinna jednakże Pani poczynić odpowiednie czynności w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2012

Sprzedaż długu przez bank

bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku (art. 728 kc). Niedopełnienie ustawowego obowiązku przez Bank (jeżeli nie otrzymywał Pan wyciągów pomimo dopełnienia obowiązku podania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

powinien Pan uzyskać zgodę sądu. W przypadku podania adresu korespondencyjnego, cała korespondencja kierowana będzie z sądu na wskazany adres korespondencyjny. Brak zawiadomienia sądu o zmianie adresu oraz nie wskazania adresu korespondencyjnego w kraju

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd, zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia

. Przepisy prawa pracy nie zawierają katalogu przyczyn rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, jednakże rozwiązanie takiej umowy winno być uzasadnione obiektywnie. W przypadku podania przyczyny wypowiedzenia takiej umowy w postaci

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 marca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

umowa została zawarta, to organizator nie może „...zrezygnować z realizacji wysyłki przedmiotu bez podania przyczyny”. Organizator aukcji w Regulaminie zobowiązał się potwierdzić fakt „przeniesienia na Użytkownika prawa własności wylicytowanego przez

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Pracodawca nie może zapytać o stan zdrowia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rekrutacji pracodawcy często wypytują o stan zdrowia kandydatów do pracy lub chcą podania prywatnego telefonu oraz prywatnego adresu mailowego do kontaktu. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że pracodawca nie może domagać się podawania

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 września 2012
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 33 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.