Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

położonej za granicą. Dokumenty u notariusza należy mieć analogiczne jak w sądzie. Notariusz za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Jazda pod wpływem alkoholu a błąd urządzenia alkotest

możliwość zażądać poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, które to badanie uznać należy za bardziej precyzyjne. Jeżeli osoba poddawana badaniu nie skorzystała z tego prawa, zarzut kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu (lub w stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Ustawa określa także za rozporządzeniem 1777/2005 jak rozumieć usługę

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.u.s.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego. Jednakże jak stwierdza art. 13 ust. 1 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

dni, można żądać od komornika odsetek za otrzymane i nierozliczone w terminie kwoty. Komornik nie jest stroną postępowania, stąd nie powinien on się kierować tzw. ostrożnością procesową. To dłużnik lub osoba trzecia, której prawo w wyniku postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

konsekwencje ma przeniesienie długu na nabywcę nieruchomości i czy jest to możliwe bez zgody wierzyciela?

Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

niestawiennictwo jednej ze stron. Strona wezwana do osobistego stawiennictwa w sprawie o rozwód nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków, rozporządzenie stosuje się do postępowań cywilnych dotyczących rozwodu, separacji lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

dokumentu całkowita odpowiedzialność za jego treść i prawo do rozporządzania nim nie przechodzi na osobę go sygnującą?

Art. 276 k.k. (kodeksu karnego) stwierdza, że kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

W 2009 roku podjęłam studia podyplomowe, za które zapłacił zakład pracy. W związku ze studiami nie została podpisana żadna umowa lojalnościowa między mną a pracodawcą. W tym roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 183  |  184  |  185  |  186  |  187 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.