Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjezakaz
Zakaz anatocyzmu -

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.
Art. 482 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

zakaz

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz anatocyzmu

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Art. 482 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zakaz konkurencji

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Data utworzenia: 6 listopada 2006

Zakaz dyskryminacji pracownika

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo…

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zakaz ogłoszenia upadłości

Nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą; osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne; uczelni…

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Zakaz dodatkowego zatrudnienia u komornika

Komornikowi nie wolno podejmować dodatkowego zajęcia lub zatrudnienia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. 2. Dodatkowe zatrudnienie komornik może podjąć za zgodą prezesa właściwego sądu apelacyjnego i rady izby komorniczej. 3. O zamiarze podjęcia dodatkowego zajęcia…

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Środek karny

Środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności związanej z

Słowa kluczowe: środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Kary dyscyplinarne adwokatów

nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. 3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych

szczególności sąd może: 1) unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania; 2) ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; 3) zawiesić egzekucję lub postępowanie wykonawcze; 4

Data utworzenia: 14 marca 2011

Rodzaje kar dyscyplinarnych dla radców prawnych

aplikantów radcowskich - wydalenie z aplikacji. 2. Kary określonej w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się wobec aplikanta radcowskiego. 2a. Obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Treść obligacji

wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania, 5) oznaczenie obligatariusza - przy obligacji imiennej, 6) ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej, 7) datę, od której

Data utworzenia: 12 października 2011
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.