Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjewymogi
Tymczasowe pomieszczenie - wymogi -

Tymczasowe pomieszczenie powinno:
1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
3) posiadać możliwość ogrzewania;
4) posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
5) zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155)
 

 
Wyszukiwana fraza:

wymogi

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kwalifikacje na sędziego wojewódzkiego sądu aministracyjnego

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, 4) jest zdolny…

Data utworzenia: 1 czerwca 2011

Tymczasowe pomieszczenie - wymogi

Tymczasowe pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3) posiadać możliwość ogrzewania; 4) posiadać niezawilgocone przegrody budowlane; 5) zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia…

Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej

Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego…

Data utworzenia: 14 marca 2011

Wymogi formalne apelacji w sprawie cywilnej

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 3) uzasadnienie zarzutów, 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz…

Data utworzenia: 14 marca 2011

Wymogi niezbędne do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: zawarcia umowy spółki, wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej…

Data utworzenia: 22 listopada 2006

Dostawca EETS

Osoba prawna spełniającą wymogi art. 3 i zarejestrowaną w państwie członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w sprawie definicji europejskiej

Słowa kluczowe: dostawca, EETS, opłaty, pobór opłat
Data utworzenia: 13 lipca 2011

Obowiązek użyteczności publicznej według ustawy prawo lotnicze – przyp. red.)

zobowiązanie przewoźnika lotniczego do zapewnienia świadczenia usług przewozu lotniczego, spełniających określone wymogi co do ciągłości, regularności, zdolności przewozowej i taryf, których przewoźnik lotniczy nie spełniałby, kierując się

Data utworzenia: 17 sierpnia 2011

Zgłoszenie wierzytelności

warunkom takim jak odpowiedni czas jego złożenia, właściwa treść i forma (forma pisemna spełniająca wymogi pisma procesowego zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego).

Data utworzenia: 25 października 2012

Wymagania na stanowisko komornicze

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) regulujących zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Od obowiązku poddania się badaniom zwalnia się sędziów. 3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, nie

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Pozew grupowy

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać: wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym; wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także…

Data utworzenia: 21 lipca 2011
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.