Kalendarz przedsiębiorcy: 15-07-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjeadministracyjne
Administracyjne organy wyższego stopnia - Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
  1. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
  2. w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
  3. w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
  4. w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego
 
Wyszukiwana fraza:

administracyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Administracyjne organy wyższego stopnia

Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie, w stosunku do organów administracji publicznej…

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Administracyjne organy naczelne

Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie, …

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Decyzja administracyjna

Definicja: decyzja administracyjna - organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji , chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego Decyzja administracyjna…

Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Czynność egzekucyjna

Czynność egzekucyjna - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data utworzenia: 14 marca 2011

Opłata komornicza

Opłata komornicza - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych; art. 1 a ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data utworzenia: 14 marca 2011

Organ rekwizycyjny

Organ rekwizycyjny - rozumie się przez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; art. 1 a ust. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data utworzenia: 14 marca 2011

Poborca skarbowy

Poborca skarbowy - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data utworzenia: 14 marca 2011

środek egzekucyjny

środek egzekucyjny - rozumie się przez to: a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: - z pieniędzy, - z wynagrodzenia za pracę, - ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, - z rachunków bankowych, - z innych wierzytelności pieniężnych…

Data utworzenia: 14 marca 2011

Zajęcie egzekucyjne

Zajęcie egzekucyjne - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym; art. 1 a ust. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data utworzenia: 14 marca 2011

Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej

Jeżeli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz lub prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały również objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia…

Data utworzenia: 14 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.